ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ

ਸ ਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਟਾਰਨੀ ਐਟ ਲਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ੁਪਨੇਸਵਿੱਚ ਸਵਸ਼ਵਾ ਕਰਦੇਹਨ। ਭਾਵੇਂਉਹ ੁਪਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਵਿੱਚ ਰਸਹ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਇਿੱਥੇਆਪਣੇਪਸਰਵਾਰ ਨੂਿੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਧੀਆ ਮੌਕੇਤੇਕਿੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਰੋਤਾਾਂਸਵਿੱਚ ਸਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਾਾਂਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼, ਅ ੀ ਾਂਇਿੱਥੇਤੁਹਾਡੇਨਾਲ ਹਾਾਂ। 

 ਾਡੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਾਰੇ50 ਰਾਜਾਾਂਸਵਿੱਚ ਿੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਦਾ ਅਸਭਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇ ਿੰ ਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਅ ੀ ਾਂਤੁਹਾਡੇਅਤੇਤੁਹਾਡੇਟੀਸਚਆਾਂਸਵਚਕਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਾਂਨੂਿੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਮਝਣ ਲਈ ਖ਼ਤ ਸਮਹਨਤ ਕਰਦੇਹਾਾਂਅਤੇਸਫਰ ਅ ੀ ਾਂਉਹਨਾਾਂਰੁਕਾਵਟਾਾਂਨੂਿੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇਕੇ ਦੇਸਪਿੱਛੇਹਰ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪਾਉਦਾਂ ੇਹਾਾਂ। 

ਟੈਕ ਾ ਸਵਿੱਚ ਾਡੇਕਾਨੂਿੰ ਨ ਦੀ ਪਰੈਕਸਟ ਸ਼ੁਰੂਕਰਨ ਤੋਂਲੈਕੇ, ਅ ੀ ਾਂਲਿੱਖਾਾਂਗ੍ਾਹਕਾਾਂਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਰਸਕਸਰਆਵਾਾਂ ਅਤੇਅਦਾਲਤਾਾਂਸਵਿੱਚ ਫਲਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਹ ੂ ਹੋ ਕਦਾ ਹੈਸਕ ਤੁ ੀ ਾਂਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇਸਵਰੁਿੱਧ ਸਬਲਕੁਲ ਇਕਿੱਲੇਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇਨਾਲ ਖੜ੍੍ੇਹੋਣ ਅਤੇਤੁਹਾਡੇ ੁਪਨੇ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੜ੍ਨ ਲਈ ਇਿੱਥੇਇਿੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਾਰਨੀ ਹੋ ਕਦਾ ਹੈ। 

ਜਦੋਂਤੁ ੀ ਾਂ(559) 878-4958 ‘ਤੇਕਾਲ ਕਰੋਜਾਾਂ ਾਡੇਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋਤਾਾਂਅਿੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ੁਪਤਸਬਨਾਾਂਸ ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇਕੇ ਦੀ ਮੀਸਖਆ ਦਾ ਮਾਾਂਤਸਹ ਕਰੋ। 

ਅਸਭਆ ਖੇਤਰ ਾਡੇਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਾਰਨੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇਹਨ 

 ਾਡੀ ਫਰਮ ਕੋਲ ਪਰਵਾ ੀਆਾਂ, ਕਾਸਮਆਾਂ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਾਂ, ਅਤੇਹੋਰਾਾਂਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਸ ਿੰਦਗ੍ੀ ਨੂਿੰ ਲਿੱਭਣ ਸਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ ਆਦਾ ਸਗ੍ਆਨ ਅਤੇਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਅ ੀ ਾਂਪਸਰਵਾਰਕ ਅਤੇ ਰੁ ਗ੍ਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਵਿੱਚ ੇਵਾਵਾਾਂਦੀ ਇਿੱਕ ਸਵਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰੇਣੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇਹਾਾਂ, ਅਤੇਅ ੀ ਾਂਤੁਹਾਡੇਲਈ ਇਿੱਥੇਵੀ ਹਾਾਂ ਜਦੋਂਤੁਹਾਨੂਿੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਿੱਛਾ ਦੇਸਵਰੁਿੱਧ ਹਟਾਉਣ ਜਾਾਂਹੋਰ ਨਤੀਸਜਆਾਂਦਾ ਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਸਰਹਾ ਹੈਜੋਤੁਹਾਨੂਿੰ ਤੁਹਾਡੀਆਾਂਜੀਵਨ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂਤੋਂਵਾਪ ਲੈਜਾਾਂਦੇਹਨ। 

 • ਪਸਰਵਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 
 •  ਸਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਾਂਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ (I130), ਕੇਮਿੰਗ੍ੇਤਰ/ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਾ, LGBT, VAWA ਰੁ ਗ੍ਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 
 •  ਵਰਕ ਵੀ ਾ (L, H, E, TN, O, P, R, F, J, I140, EB1, EB2, EB3, EB4, EB5) ਹਟਾਉਣ ਅਤੇਦੇਸ਼ ਸਨਕਾਲੇ 
 •  ਸ਼ਰਣ, ਹਟਾਉਣ ਨੂਿੰ ਰਿੱਦ ਕਰਨਾ (42A ਅਤੇ42B), ਬਾਾਂਡ, ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਰੋਕ 

ਪਸਰਵਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 

ਪਸਰਵਾਰਾਾਂਨੂਿੰ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇਦੀਆਾਂਬਾਹਾਾਂਸਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਹਿੰਝੂਰੋਂਦੇਦੇਖਣਾ ਭ ਤੋਂਵਿੱਡਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੁਰ ਕਾਰ ਹੈਜੋਅ ੀ ਾਂ ਕਦੇਪਰਾਪਤ ਕਰ ਕਦੇਹਾਾਂ।

ਅ ੀ ਾਂਪਸਰਵਾਰਆਧਾਸਰਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇ ਾਾਂਲਈ ਸਵਆਪਕ ਹਿੱਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇਹਾਾਂ, ਪਸਰਵਾਰਾਾਂਨੂਿੰ ਮੁੜ੍ ਜੋੜ੍ਨ ਅਤੇਇਕਿੱਠੇਰਿੱਖਣ ਸਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇਹਾਾਂ। ਅ ੀ ਾਂਹੇਠ ਸਲਸਖਆਾਂਦੇਨਾਲ ਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇਹਾਾਂ

 • ਸਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਾਂਲਈ ਪਰਵਾ ੀ ਵੀ ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ (I130) 
 • ਕੇਮਿੰਗ੍ੇਤਰ/ ਾਥੀ ਵੀ ਾ 
 • ਸਥਤੀ ਦੀਆਾਂਤਬਦੀਲੀਆਾਂ, ਐਕ ਟੈਂਸ਼ਨਾਾਂਅਤੇ ਮਾਯੋਜਨ 
 • ਅਯੋਗ੍ਤਾ ਲਈ ਛੋਟਾਾਂ 
 • ਸਨਵਾ ਤੇਸ਼ਰਤਾਾਂਨੂਿੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਾਂ(I751) 
 • ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਸ ਆਾਂਦੀ ਕੌਂ ਲਰ ਪਰੋ ੈਸ ਿੰਗ੍ 
 • ਸਕਊਬਨ ਐਡਜ ਟਮੈਂਟ ਐਕਟ 
 • LGBT- ਬਿੰਧਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭ 
 • ਘਰੇਲੂਸਹਿੰ ਾ ਦੇਪੀੜ੍ਤਾਾਂਲਈ ਰਾਹਤ (VAWA) 

ਰੁ ਗ੍ਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 

ਲਿੱਖਾਾਂਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁਿੰਦੇਹਨ ਅਤੇਇ ਦੀਆਾਂ ਰਹਿੱਦਾਾਂਦੇਅਿੰਦਰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇਕੈਰੀਅਰ ਦੇਮੌਕੇਜਾਾਂ ਸਵਅਕਤੀਗ੍ਤ ਸਵਕਾ ਦੇਮੌਕੇਦੇਸਹਿੱ ੇਵਜੋਂਰਸਹਿੰਦੇਹਨ। ਉਲਝਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸਥਤੀਆਾਂਅਤੇਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਾਡੀਆਾਂਇਿੱਛਾਵਾਾਂਨੂਿੰ ਜਲਦੀ ਪਟੜ੍ੀ ਤੋਂਉਤਾਰ ਕਦੀਆਾਂਹਨ। ਇਿੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨੂਿੰ ਤੁਹਾਡੇਕੇ ਦਾ ਪਰਬਿੰਧਨ ਕਰਨ ਸਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਸਦਓ ਅਤੇਤੁਹਾਨੂਿੰ ਉਹ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭ ਤੋਂਉਿੱਚਾ ਮੌਕਾ ਸਦਓ ਜੋਤੁ ੀ ਾਂਕਰਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਅ ੀ ਾਂਯੋਗ੍ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂਲਈ ਕੇਂਦਸਰਤ ਰੁ ਗ੍ਾਰਅਧਾਸਰਤ ਰਣਨੀਤੀਆਾਂਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇਹਾਾਂ। ਇ ਤੋਂਇਲਾਵਾ, ਅ ੀ ਾਂਯੋਗ੍ਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂਜਾਾਂਕਿੰਪਨੀਆਾਂਨੂਿੰ ਸਵਦੇਸ਼ਾਾਂਸਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਵਿੱਚ ਸਦਲਚ ਪੀ ਰਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਾਂਕਿੰਪਨੀਆਾਂਲਈ ਹਿੱਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇਹਾਾਂ। ਅ ੀ ਾਂਹੇਠ ਸਲਸਖਆਾਂਦੇਨਾਲ ਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇਹਾਾਂ

ਅ ਥਾਈ ਵਪਾਰਆਧਾਸਰਤ ਵੀ ਾ 

 • ਇਿੰਟਰਾਕਿੰਪਨੀ ਮੈਨੇਜਰ/ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤਬਾਦਲੇਜਾਾਂਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਗ੍ਆਨ ਟਰਾਾਂ ਫਰ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਾਂਲਈ ਐਲ ਵੀ ਾ 
 • ਆਰ ੀ ਕਾਸਮਆਾਂਲਈ H ਵੀ ਾ 
 • ਿੰਧੀ ਵਪਾਰੀਆਾਂਅਤੇਸਨਵੇਸ਼ਕਾਾਂਲਈ ਈ ਵੀ ਾ 
 • ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇਮੈਕ ੀਕਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਸਮਆਾਂਲਈ TN ਵੀ ਾ 
 • ਵੀ ਾ ਅ ਧਾਰਨ ਯੋਗ੍ਤਾ ਵਾਲੇਕਾਸਮਆਾਂਲਈ 
 • ਅਥਲੀਟਾਾਂਅਤੇਮਨੋਰਿੰਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਾਂਲਈ ਪੀ ਵੀ ਾ 
 • ਆਰ ਵੀ ਾ ਧਾਰਸਮਕ ਵਰਕਰਾਾਂਲਈ 

ਅ ਥਾਈ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਵੀ ਾ 

 • ਅਕਾਦਸਮਕ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਾਂਲਈ ਐਿੱਫ ਵੀ ਾ 
 • ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਯਾਤਰੀਆਾਂਲਈ ਜੇਵੀ ਾ

ਕਨੂਿੰ ਨੀ ਥਾਈ ਸਨਵਾ  

 • ਅ ਾਧਾਰਨ ਯੋਗ੍ਤਾ ਵਾਲੇਸਵਅਕਤੀਆਾਂ, ਉਿੱਤਮ ਪਰੋਫੈ ਰਾਾਂਅਤੇਖੋਜਕਰਤਾਵਾਾਂ, ਅਤੇਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁ ਗ੍ਾਰਦਾਤਾਵਾਾਂਦੇਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇਪਰਬਿੰਧਕਾਾਂਲਈ EB1 ਵੀ ਾ 
 • ਬੇਸਮ ਾਲ ਯੋਗ੍ਤਾ ਵਾਲੇਸਵਅਕਤੀਆਾਂਅਤੇਉਹਨਾਾਂਸਵਅਕਤੀਆਾਂਲਈ EB2 ਵੀ ਾ ਸਜਨ੍ਾਾਂਦੀਆਾਂ ਨੌਕਰੀਆਾਂਲਈ ਇਿੱਕ ਉਿੱਨਤ ਯੂਨੀਵਰਸ ਟੀ ਸਡਗ੍ਰੀ ਜਾਾਂਇ ਦੇਬਰਾਬਰ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਾਂ, ਹੁਨਰਮਿੰਦ ਕਾਸਮਆਾਂ, ਅਤੇਗ੍ੈਰਕੁਸ਼ਲ ਕਾਸਮਆਾਂਲਈ EB3 ਵੀ ਾ 
 • ਧਾਰਸਮਕ ਵਰਕਰਾਾਂਅਤੇਹੋਰ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਵਾ ੀਆਾਂਲਈ EB4 ਵੀ ਾ। 
 • ਸਨਵੇਸ਼ਕਾਾਂਲਈ EB5 ਵੀ ਾ 
 • ਰੁ ਗ੍ਾਰ ਅਧਾਰਤ ਥਾਈ ਸਨਵਾ (I140) 
 • ਸਥਤੀ ਦਾ ਮਾਯੋਜਨ (“ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ“) 
 • ਕੌਂ ਲਰ ਪਰੋ ੈਸ ਿੰਗ੍ (ਪਰਵਾ ੀ ਵੀ ਾ

PERM ਲੇਬਰ ਰਟੀਸਫਕੇਸ਼ਨ 

 • ਸਕਰਤ ਸਵਭਾਗ੍ ਦੀ ਥਾਈ ਸਕਰਤ ਪਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪਰਸਕਸਰਆ ਦੀਆਾਂਲੋੜ੍ਾਾਂਅਤੇਪਰਸਕਸਰਆਵਾਾਂਦੁਆਰਾ ਮਾਰਗ੍ਦਰਸ਼ਨ 
 • ਅਨੁ ੂਚੀ A ਸਕਿੱਤੇ 
 • ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਆਜ ਮੁਆਫੀ 

ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇਦੇਸ਼ ਸਨਕਾਲੇ 

 ਿੰਭਾਵੀ ਦੇਸ਼ ਸਨਕਾਲੇਅਤੇਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨੋਸਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇਸਦਲ ਨੂਿੰ ਡੁਿੱਬ ਕਦਾ ਹੈਪਰ ਅਜੇਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂਿੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸਗ੍ਣੋ। 

ਹਟਾਉਣ ਸਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇਬਹੁਤ ਾਰੇਤਰੀਕੇਹਨ ਜਦੋਂਤਿੱਕ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂਨਹੀ ਾਂਹੋ ਕਦੀਆਾਂਜੋਤੁਹਾਨੂਿੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਵਿੱਚ ਰਸਹਣ ਦੇਯੋਗ੍ ਬਣਾਉਦਾਂ ੀਆਾਂਹਨ ਉਹਨਾਾਂਲਈ ਸ਼ਰਣ ਮਿੰਗ੍ਣਾ ਇਿੱਕ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈਜੋਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਸਵਿੱਚ ਅਸਤਆਚਾਰ ਤੋਂਡਰਦੇਹਨ। ਅਸਜਹੀਆਾਂਕਾਰਵਾਈਆਾਂਵੀ ਹਨ ਜੋਤੁਹਾਨੂਿੰ ਹਟਾਉਣ, ਅਪੀਲ ਦੇ ਫੈ ਸਲਆਾਂ, ਸਥਤੀ ਸਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ, ਜਾਾਂ, ਘਿੱਟੋਘਿੱਟ, ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਅਤੇਵਾਜਬ ਮਾਤਰਾ ਸਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਾਂਡ ਨੂਿੰ ਸਵਵ ਸਥਤ ਕਰਨ ਸਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਕਦੀਆਾਂਹਨ। 

ਅ ੀ ਾਂਸਵਅਕਤੀਆਾਂਨੂਿੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵਿੱਚ ਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇਹਿੱਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇਹਾਾਂ। ਅ ੀ ਾਂਹੇਠ ਸਲਸਖਆਾਂਦੇਨਾਲ ਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇਹਾਾਂ

 • ਸ਼ਰਣ 
 • ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਰੋਕ 
 • ਤਸ਼ਿੱਦਦ ੁਰਿੱਸਖਆ ਦੇਸਖਲਾਫ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 
 • ਹਟਾਉਣ ਨੂਿੰ ਰਿੱਦ ਕਰਨਾ (42A ਅਤੇ42B) 
 • ਬਾਾਂਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪਰਤੀਸਨਧਤਾ

 

ਸ ਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਟਾਰਨੀ ਐਟ ਲਾਅ ਤੋਂਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਕਉਾਂਕਿੰਮ ਕਰੋ 

ਸ ਿੰਗ੍ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਾਰੇਮਨੁਿੱ ਖਾਾਂਲਈ ਸਨਰਪਿੱਖ ਅਤੇਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇਅਤੇਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਵਵਹਾਰ ਦੀ ਮਿੰਗ੍ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾ ੀ ਅਸਧਕਾਰਾਾਂਦਾ ਇਿੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ। 

 ਾਨੂਿੰ ਾਸਰਆਾਂਨੂਿੰ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂਦਾ ਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸਪਆ ਸਜ ਕਾਰਨ ਅ ੀ ਾਂਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈ ਲਾ ਸਲਆ ਭਾਵੇਂਅ ਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇਜਾਾਂਇ ਨੂਿੰ ਾਡਾ ਨਵਾਾਂਘਰ ਕਸਹਣਾ। ਮੇਂਮੇਂਤੇ, ਭ ਤੋਂਘਿੱਟ ਅਸਧਕਾਰਾਾਂਅਤੇਘਿੱਟ  ਰੋਤਾਾਂਵਾਲੇਲੋਕਾਾਂਕੋਲ ਆਪਣੇਟੀਸਚਆਾਂਨੂਿੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭ ਤੋਂਘਿੱਟ ਿੰਭਾਵਨਾ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਾਰਨੀ ਨਾਲ ਕਿੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂਿੰਆਪਣੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂਿੰ ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਕੇ ਦੇਤੌਰ ਤੇਪਹੁਿੰਚ ਕਰਨ ਦੇਯੋਗ੍ ਬਣਾਉਦਾਂ ਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਕ ਸ ਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਰਕਾਰੀ ਪਰਸਕਸਰਆ। ਹਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰ ੀ, ੁਣਵਾਈ, ਅਤੇਪਰਸਕਸਰਆ ਨੂਿੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇਉਦੇਸ਼ ਮਾਪਦਿੰਡਾਾਂਦੇਅਧਾਰ ਤੇਸਨਰਪਿੱਖ ਫੈ ਲੇਲੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਅ ੀ ਾਂਉਹਨਾਾਂਮਾਪਦਿੰਡਾਾਂਨੂਿੰ ਮਝਣ ਸਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇਹਾਾਂ: ਤੁਹਾਡੇਕੇ ਸਵਿੱਚ ਭ ਤੋਂਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ। ਸਫਰ ਅ ੀ ਾਂਉਹਨਾਾਂਮਾਪਦਿੰਡਾਾਂਨੂਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਕੇਜਾਾਂ ਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇਇਹ ਦਿੱ ਕੇਸਕ ਉਹ ਮਾਪਦਿੰਡ ਪਸਹਲਾਾਂਹੀ ਸਕਉਾਂਪੂਰੇਕੀਤੇਜਾ ਚੁਿੱਕੇਹਨ, ਫਲਤਾ ਦੀਆਾਂ ਭ ਤੋਂਵਿੱਧ ਿੰਭਾਵਨਾਵਾਾਂਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇਹਾਾਂ। 

ਲਿੱਖਾਾਂ ਲੋਕ ਿੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਸਵਿੱਚ ਨਾਗ੍ਸਰਕਤਾ, ਸ਼ਰਣ ਜਾਾਂ ਅ ਥਾਈ ਸਨਵਾ ਲਈ ਅਰ ੀ ਸਦਿੰਦੇਹਨ, ਸਜ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀ ਾਂਹੁਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਾਂਦੇਕੇ ਅਤੇਤੁਹਾਡੇਸਵਿੱਚ ਫਰਕ ਉਹ ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਹੋ ਕਦਾ ਹੈਜੋਤੁ ੀ ਾਂਆਪਣੇ ਸਪਿੱਛੇਰਿੱਖਦੇਹੋ। 

ਸਕ ੇਅਟਾਰਨੀ ਨਾਲ ਕਿੰਮ ਕਰਕੇ, ਤੁ ੀ ਾਂਇਹਨਾਾਂ ੇਵਾਵਾਾਂ ਅਤੇਲਾਭਾਾਂਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਕਦੇਹੋਜੋ ਅ ੀ ਾਂਆਪਣੇਗ੍ਾਹਕਾਾਂਨੂਿੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇਹਾਾਂ: 

 • ਵਿਆਪਕ ਕੇਸ ਮੁਲ ਾਂਕਣ ਅਤੇਕ ਨ ੂੰ ਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ: ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਨੂਿੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ  ਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਕਦਾ ਹੈ। ਅਕ ਰ, ਇਹ ਸਬਲਕੁਲ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਅ ੀ ਾਂਤੁਹਾਡੇਕੇ ਦੀਆਾਂਮੂਲ ਗ੍ਿੱਲਾਾਂ ਅਤੇਤੁਹਾਡੇਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸਵਕਲਪਾਾਂਦੀ ਸਵਆਸਖਆ ਕਰਦੇਹਾਾਂ। ਅ ੀ ਾਂ ਆਪਣੇਅਨੁਭਵ ਦੇਆਧਾਰ ‘ਤੇਤੁਹਾਡੇ ਿੰਭਾਵੀ ਨ ਰੀਏ ਦੀ ਸਵਆਸਖਆ ਵੀ ਕਰਦੇਹਾਾਂ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਸਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇਹੋਏ ਸਕ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। 

 • ਤੁਹ ਡੇਕੇਸ ਲਈ ਅਨੁਕ ਲ ਕ ਨ ੂੰ ਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣ ਉਣ : ਤੁਹਾਡੇਇਨਪੁਟ ਦੇਨਾਲ, ਅ ੀ ਾਂਤੁਹਾਡੇ ਟੀਸਚਆਾਂ ਲਈ ਭ ਤੋਂਵਧੀਆ ਸਵਕਲਪ ਚੁਣਦੇਹਾਾਂ ਅਤੇਉ ਟੀਚੇਨੂਿੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਅਿੱਗ੍ੇਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਦਾਂ ੇਦ ਤਾਵੇ ਾਾਂ, ਬੂਤਾਾਂ ਅਤੇਕਾਗ੍ ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂਨੂਿੰ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂਕਰਦੇਹਾਾਂ। 
 • ਸਮੇਂਵਸਰ ਅਤੇਪਰਭ ਿੀ ਨਤੀਜੇ: ਕੇ ਸਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਾਲਾਾਂ ਲਈ ਸਖਿੱਚੀ ਜਾ ਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅ ੀ ਾਂਜਾਣਦੇ ਹਾਾਂ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇਕੇ ਨੂਿੰ ਤੇ ਕਰਨ ਸਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇਬਟਨ (ਜਾਾਂ, ਬਹੁਤ ਘਿੱਟ, ਇਿੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਨੁਮਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ)। 

ਸ ਟਮ ਤੁਹਾਡੇਕੇ ਨੂਿੰ ਸਕਵੇਂਨਸਜਿੱਠਦਾ ਹੈ, ਇ ਬਾਰੇਅ ੀ ਾਂਨੁਕ ਦਾਰ ਤਰਕ ਨੂਿੰ ਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ  ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇਹਾਾਂ। ਅ ੀ ਾਂਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਸਧਕਾਰੀਆਾਂਨੂਿੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਸਹਰਾਉਦਾਂ ੇਹਾਾਂ ਅਤੇਅਿੰਸਤਮ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ “ਨਹੀ” ਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂਪਸਹਲਾਾਂਹਰ ਸਵਕਲਪ ਦੀ ਪੜ੍ਚੋਲ ਕਰਦੇਹਾਾਂ।

 • ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਪ ਰਦਰਸ਼ਤ ਅਤੇਉਵਿਤ ਲਗਨ: ਤੁਹਾਡੇਕੇ ਨੂਿੰ ਬਹੁਤ ਸਧਆਨ ਨਾਲ ਿੰਭਾਸਲਆ ਜਾਵੇਗ੍ਾ। ਤੁਹਾਨੂਿੰ ੂਸਚਤ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਿੰਬਿੰਸਧਤ ਦ ਤਾਵੇ ਾਾਂਦੇਨਾਲ, ਵਾਪਰੀ ਹਰ ਇਿੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂਿੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇ ਤੋਂਪਸਹਲਾਾਂ ਸਕ ਤੁ ੀ ਾਂਆਪਣੀਆਾਂ ਅਰ ੀਆਾਂ ਅਤੇਕਾਗ੍ ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਰਦ ਕਰੋ, ਾਡਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ  ਟਾਫ ਹਰ ਫਾਈਲ ਦੀ ਮੀਸਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈਅਤੇਸ਼ੁਿੱਧਤਾ, ਿੰਪੂਰਨਤਾ ਅਤੇਵਿੱਧ ਤੋਂਵਿੱਧ ਪਰਭਾਵ ਨੂਿੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਨਯਮਤ ਜਾਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 • ਸ ਡੇਵਸਿੱਖ, ਭ ਰਤੀ, ਅਤੇਲ ਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਭਰ ਿ ਾਂਦੇਸਵਹਯੋਗੀ: ਬਹੁਤ ਾਰੇਗ੍ਾਹਕਾਾਂਦੀ ਅ ੀ ਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂਦੇਘਰੇਲੂਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਤੇਯੂਐ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇਅਿੰਦਰ ਸਵਤਕਰੇਦਾ ਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਸਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇਹਾਾਂ। ਅ ੀ ਾਂਅਨੁਸਚਤ ਸਵਵਹਾਰ, ਗ੍ਲਤ ਨ ਰਬਿੰਦੀ, ਮਾੜ੍ੀਆਾਂਸ਼ਰਣ ਸ਼ਰਤਾਾਂ, ਜਾਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਨਆਾਂ ਸਵਭਾਗ੍, ਅਤੇBOP ਦੇਅਸਧਕਾਰੀਆਾਂਦੁਆਰਾ ਸਵਤਕਰੇਦੇਸਵਰੁਿੱਧ ਉਹਨਾਾਂਦੇਮਨੁਿੱ ਖੀ ਅਸਧਕਾਰਾਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ੇਹਾਾਂ। 
 • ਅਣਥਿੱਕ ਨੁਮ ਇੂੰਦਗੀ: ਅ ੀ ਾਂਉਦੋਂਤਿੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਦੇਹਾਾਂਜਦੋਂਤਿੱਕ ਹਰ ਸਵਕਲਪ ਖਤਮ ਨਹੀ ਾਂਹੋਜਾਾਂਦਾ। ਹ ਾਰਾਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇ ਾਾਂਦੀ ਨੁਮਾਇਿੰਦਗ੍ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਾਡੇਤ ਰਬੇਨੇ ਾਨੂਿੰ ਸ ਖਾਇਆ ਹੈਸਕ ਭਾਵੇਂ ਤੁ ੀ ਾਂਮਸਹ ੂ ਕਰਦੇਹੋਸਕ ਜਵਾਬ “ਨਹੀ” ਾਂ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਕਈ ਵਾਰ ਹੀ ਪਹੁਿੰਚ ਨਾਲ “ਹਾਾਂ” ਸਵਿੱਚ ਬਦਲ  ਕਦਾ ਹੈ। 
 • ਸ ਬਤ ਤਜਰਬ : ਲੀਡ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਪਕ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂਿੰ ਹਾਲ ਹੀ ਸਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਬਾਰ ਐ ੋ ੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਚੋਟੀ ਦੇ40 ਅਿੰਡਰ 40 ਵਕੀਲਾਾਂ ਸਵਿੱਚੋਂਇਿੱਕ ਵਜੋਂ ਨਮਾਸਨਤ ਕੀਤਾ ਸਗ੍ਆ ੀ। ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਾਂਦੇਪਰਵਾ ੀਆਾਂਨਾਲ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੇਉ ਨੂਿੰ ਸਦ ਗ੍ਾਰਡੀਅਨ,  ਵਾਲ ਟਰੀਟ ਜਰਨਲ, ਲਾ ਏਾਂਜਲ ਟਾਈਮ , ਵਾਈ ਸਨਊ , ਬੀਬੀ ੀ, ਅਤੇ ੀਐਨਐਨ ਮੇਤ ਪਰਮੁਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟਾਾਂਦੁਆਰਾ ਇਿੰਟਰਸਵਊ ਲਈ ਪਰੇਸਰਤ ਕੀਤਾ। 

 ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਾਰਨੀ ਨਾਲ ਕਿੰਮ ਕਰੋਜੋਚਾਹੁਿੰਦੇਹਨ ਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ੁਪਨਾ  ਾਕਾਰ ਹੋਵੇ 

ਸ ਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਟਾਰਨੀ ਐਟ ਲਾਅ 100% ਤੁਹਾਡੀ ਇਿੱਛਾ ਅਨੁ ਾਰ ਜੀਵਨ ਸਜਉਣ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਦਾਂ ੇ ਨਤੀਜੇਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ‘ਤੇਕੇਂਸਦਰਤ ਹਨ। ਅ ੀ ਾਂਤੁਹਾਨੂਿੰ ਾਰੀਆਾਂ ਉਪਲਬਧ ਰਣਨੀਤੀਆਾਂ ਬਾਰੇਵੀ ੂਸਚਤ ਕਰਾਾਂਗ੍ੇ, ਸਜ ਸਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਜਨ੍ਾਾਂਦੀ ਵਰਤੋਂਤੁ ੀ ਾਂਨਾਗ੍ਸਰਕ ਬਣਨ ਦੇ ਆਪਣੇਟੀਸਚਆਾਂਨੂਿੰ ਅਿੱਗ੍ੇਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਯੂ.ਐਿੱ . ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇਸਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਪਸਰਵਾਰ ਦੇਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਾਂਨੂਿੰ ਇਿੱਥੇ ਸਲਆਉਣ, ਆਸਦ ਲਈ ਕਰ ਕਦੇਹੋ। 

ਯੂਐ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਰਣਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇਅਕ ਰ ਭਾਰੀ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਾਰੇਇਹ ਫੈ ਲਾ ਕਰਨਗ੍ੇਸਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਾਂਚੁਣੌਤੀਆਾਂਦਾ ਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਸਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀ ਾਂਹੋ ਕਣਗ੍ੇ- ਪਰ ਉਹ ਹੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰ ਕਦੇਹਨ। 

ਇਿੱਕ ਅਟਾਰਨੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕਿੰਮ ਕਰੋਸਜ ਨੇਲਿੱਖਾਾਂ ਸਵਅਕਤੀਆਾਂ, ਕਿੰਪਨੀਆਾਂ, ਅਤੇਜਨਤਕ ਏਜਿੰ ੀਆਾਂਨੂਿੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨੈਚੁਰਲਾਈ ੇਸ਼ਨ, ਅਤੇਅਿੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇਗ੍ਿੰਦੇਪਾਣੀਆਾਂ ਸਵਿੱਚ ਨੈਵੀਗ੍ੇਟ ਕਰਨ ਸਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅ ੀ, ਾਂ ਸ ਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਟਾਰਨੀ ਐਟ ਲਾਅ ਦੇਵਕੀਲ, ਇਿੱਥੇਹਾਾਂ; ਅਤੇ ਅ ੀ ਾਂਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰਦੇਹਾਾਂ। 

ਇ ਤੋਂਬਾਅਦ ਾਡੀਆਾਂ ੇਵਾਵਾਾਂਦੀ ਵਰਤੋਂਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ੁਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਸਬਨਾਾਂ ਇਿੱਕ ਗ੍ੁਪਤ ਕੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਨੂਿੰ ਤਸਹ ਕਰੋ, ਅਤੇਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਾਰਨੀ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲ ਕਰੋਸਜਨ੍ਾਾਂਕੋਲ ਲੋਕਾਾਂਨੂਿੰ ਉਹਨਾਾਂਦੀਆਾਂਡੂਿੰਘੀਆਾਂ ਇਿੱਛਾਵਾਾਂ

ਨੂਿੰ ਮਸਹ ੂ ਕਰਨ ਸਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਮਾਸਣਤ ਟਰੈਕ ਸਰਕਾਰਡ ਹੈ। (559) 878-4958 ‘ਤੇਕਾਲ ਕਰੋਜਾਾਂ ਆਪਣੇਸਬਨਾਾਂਜੋਖਮ ਵਾਲੇਕੇ ਦੀ ਮੀਸਖਆ ਨੂਿੰ ਤਸਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿੱਜ ਹੀ ਾਡੇਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ।