Punjabi Truck Accident Lawyer

ਪੂਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਦਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ, ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ, 4,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ । ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 18% ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਟਾਰਨੀਜ਼ ਐਟ ਲਾਅ ਦੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰ ਵਕੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਨਿੱਜੀ ਸੱਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (559) 878-4958 ‘ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਨਿਯਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਟਾਰਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ।

ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅਟਾਰਨੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਰਮ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਟਾਰਨੀਜ਼ ਐਟ ਲਾਅ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਟਰੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੱਟ ਅਟਾਰਨੀ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਟਾਰਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਫੋਰਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵਿਖੇ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੋ।

ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਟਾਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੰਚਾਰ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ।
 • ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਗਠਨ: ਲੰਬੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ – ਜੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ – ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
 • ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੋਟਿੰਗ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ: ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੱਟ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਲਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਟਾਰਨੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਜਿਊਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ।
 • ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ: ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਟਾਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ

ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ 4 ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਹਨ:

 • ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਫਰਜ਼: ਸੜਕ ‘ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੈਰੀਅਰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
 • ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਅੱਗੇ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸੜਕ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
 • ਕਾਰਨ: ਸਬੂਤ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ।
 • ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸੱਟ: ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਟਰੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟਰੱਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਰੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਚਰਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰਕ ਟਰੱਕਿੰਗ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸੰਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਡੁੱਬ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੁਰਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ: ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਉਹ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰੇਕ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
 • ਟਰੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ: ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ, ਹਿੱਸੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਦਾਰ ਪੁਰਜ਼ੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ: ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਢੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਅਕਸਰ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਡਰਾਈਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਰ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 • ਕੰਟਰੈਕਟਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਆਦਿ: ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਹਨ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।

ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ, ​​ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ: ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਆਰਥਿਕ।

ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ
 • ਤਨਖਾਹਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ
 • ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ
 • ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ

ਗੈਰ-ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਗੈਰ-ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ।

ਗੈਰ-ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਦਰਦ ਅਤੇ ਦੁੱਖ
 • ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਆਨੰਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ

ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਡਕਾਰੀ ਹਰਜਾਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਜਿਊਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ। ਦੰਡਕਾਰੀ ਹਰਜਾਨੇ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੰਡਕਾਰੀ ਹਰਜਾਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅਤਿਅੰਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਤਮ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰੇਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। NHTSA ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 146,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਟਰੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੱਟਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਸੱਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟ੍ਰੇਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਰਘਟਨਾ-ਸਬੰਧਤ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ
 • ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ
 • ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਸਿਰ ਦਾ ਸਦਮਾ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣਾ
 • ਲਕੀਰ

ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

ਹਰ ਟਰੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਵੇਰਵੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਦਮ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗੋ

ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ-ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਰਗੇ ਵਾਹਨ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰ, ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਲਦੀ ਮਿਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ, ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਲਈ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਲਾਜ. ਇਹਨਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਇਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟਾਂ, ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਗਏ ਮਲਬੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਸਬੂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਸੀਨ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਮੰਨੋ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦ “ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ” ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਅਟਾਰਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਰਗੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਰੈਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬਿਆਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋਗੇ। ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ? ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਟਰੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ!

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂ!

(559) 878-4958 ‘ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਨਿਯਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਟਾਰਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ।